Stypendium szkolne

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 1122/XLII/2014 w roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– ciężkiej lub długotrwałej choroby,
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– rodziny niepełnej,
– zdarzenia losowego.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.
Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 r.
Uchwała Rady Miasta

Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych ucznia

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny