Stypendium szkolne

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów.

Informacje wstępne

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

· rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
· uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego.

(od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe wynosić będzie 514 zł, w związku z tym będą przyjmowane wnioski do tej kwoty kryterium dochodowego, stypendium szkolne przysługiwać będzie od miesiąca października).

Załączniki:
Informacje stypendia
zał. 1 Uchwała Rady Miasta Lublin

zał. 2 Wzór wniosku o przyznanie_ świadczenia pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym

zał. 3 Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

zał. 4 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w SIO