„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”

Prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych: „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” oraz „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”. Celem ww. programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów klas dotychczasowych gimnazjów, szkół gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.

Programy są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, natomiast realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim, posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 493 stypendiów na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r., w kwocie 400,00 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom.

Szczegółowe informacje o przedmiotowych programach:
1. Informacje o programach stypendialnych „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” i „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”:
http://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/
2. Uchwała nr XVIII/278/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3410, 3510, z 2017 r. poz. 2764).
3. Uchwała nr XXX/429/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2763).