Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym – dofinansowanie do zakupu podręczników

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.

W roku szkolnych 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym
2) niesłyszącym
3) słabosłyszącym
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 4 września 2021 r.
Szczegółowe informacje poniżej:

Rozporządzenie z dnia 26.06.2020

zarządzenie nr 73_7_2020 z 28 lipca 2020

Informacja o programie pomocy uczniom niepełnosprawnym

wniosek dofinansowanie zakupu podręczników

zał. do uchwały Rządowy_program_pomocy_uczniom_niepełnosprawnym