Stypendia szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat stypendium szkolnego o charakterze socjalnym przysługującemu uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.
 2. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. 2023.901 ze zm.),  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.
 3. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie
  do 15 września danego roku szkolnego:
 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

  Uwaga: W przypadku wniosku o przyznanie stypendium szkolnego  dla ucznia z Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.2022 r. do wniosku należy dołączyć Oświadczenie UA.
 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego, obliczanego w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego, w roku szkolnym 2023/2024 wynosić będzie:

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 3)

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę

do 150 zł

od 150,01 zł – 300 zł

od 300,01 zł – 600 zł

1 okoliczność

236 zł

180 zł

106 zł

2-4 okoliczności

242 zł

186 zł

112 zł

powyżej 4 okoliczności

248 zł

193 zł

118 zł

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna,  że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

 1. Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
 • do dnia 10 grudnia 2023 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień 2023 r.,
 • do dnia 20 czerwca 2024 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec 2024 r.,
  – w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
  – w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.
 • Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej wraz z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

  Od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

  Korzystając z aplikacji można:
  – wygenerować formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wypełnić wniosek elektronicznie, dołączyć ewentualne załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać do szkoły za pośrednictwem platformy ePUAP; Beneficjenci uczęszczający do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina/Miasto Lublin przekazują wniosek we wskazany powyżej sposób do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
  – wygenerować formularz wniosku, wypełnić elektronicznie, oddrukować i podpisany w postaci papierowej przekazać bezpośrednio do szkoły; Beneficjenci uczęszczający do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina/Miasto Lublin przekazują podpisany wniosek w postaci papierowej do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
  – wygenerować formularz wniosku, oddrukować, wypełnić ręcznie i podpisany przekazać do szkoły; Beneficjenci uczęszczający do szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina/Miasto Lublin przekazują podpisany wniosek w postaci papierowej do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin:
  – przy składaniu wniosku w postaci elektronicznej i chęci otrzymania odpowiedzi w postaci elektronicznej należy wybrać w aplikacji tę drogę otrzymania odpowiedzi i wskazać adres skrzynki, na która ma być przekazana odpowiedź.

  Aplikacja przeznaczona do składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin dostępna jest na stronie:  https://stypendia.edu.lublin.eu/login
  https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/stypendia-i-zasilki/
 • zał 1 uchwala_nr_1122_z_regulaminem-1
 • zał 2 wniosek_o_przyznanie_stypendium szkolnego
 • zał 3 wniosek_o_przyznanie_zasiłku_dla_ucznia-1
 • zał 8 instrukcja dla wnioskodawcy_stypendium
 • zał 9 instrukcja dla wnioskodawcy_zasiłek 
 • zał 6 oświadczenie UA