Deklaracja dostępności

W ramach przeglądu nie dokonano zmian.

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie www.27lo.lublin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak opisu alternatywnego dla materiałów video/multimedialnych.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji
  • Pliki obrazkowe nie posiadają opisów alternatywnych
  • Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne
  • Część informacji jest umieszczona w postaci skanu
  • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • Pojawią się błędy w semantyce html.
  • Występują niewłaściwe kontrasty

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Jezierska, anna.jezierska@lo27.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815276733. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony wschodniej, od alejki osiedlowej i ścieżki rowerowej. Prowadzą do niego
3-stopniowe schody. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach jest dzwonek i domofon. W godzinach pracy szkoły przy wejściu dyżurują wyznaczeni pracownicy lub dyżurni uczniowie, w weekendy – pracownicy ochrony.

Drugie wejście do szkoły prowadzi przez obiekty sportowe od strony boisk
(od zachodu). Prowadzą do niego schody 3-stopniowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach jest dzwonek.

Dodatkowo dla uczniów jest dostępne wejście przez segment B od strony boisk i placu apelowego (od zachodu). Do wejścia prowadzą 4-stopniowe schody. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach jest dzwonek.

W budynku nie ma głosowego systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące ani pętli indukcyjnych.

W budynku brak wind. Od wejścia głównego prowadzą 9-stopniowe schody na hol główny, łączący segmenty obiektów szkoły. W skład obiektów szkoły wchodzi 4-kondygnacyjny segment A, 4-kondygnacyjny segment B oraz 2-kondygnacyjny segment sportowy. Na  poszczególne segmenty i kondygnacje prowadzą schody. Schody nie są wyposażone w pochylnie ani platformy dla wózków inwalidzkich.
Korytarze w obrębie jednego segmentu na jednym poziomie są wolne od barier poziomych. W budynku występują bariery pionowe (schody).
Dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim są dostępne obiekty sportowe (korytarz, 2 sale gimnastyczne, przebieralnie).

Szkoła nie dysponuje własnym parkingiem. Można korzystać z pobliskiego bezpłatnego parkingu miejskiego i osiedlowego.

Do szkoły może wejść osoba wraz z psem asystującym pod warunkiem wyposażenia psa w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z  odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dojazd do szkoły od ulicy Władysława Orkana w ulicę Kaczeńcową, następnie w ulicę Biedronki.