Konkurs Chemiczny „ROK PRZED MATURĄ”

WYDZIAŁ CHEMII UMCS
POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE
LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU
 
zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w Konkursie Chemicznym: „ROK PRZED MATURĄ”
 
Honorowy patronat: Dziekan Wydziału Chemii UMCS
 prof. dr hab. Władysław Janusz
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II liceów i III techników.
     Mogą w nim brać udział również uczniowie niższych klas szkół
     ponadgimnazjalnych.
 
  1. Cele konkursu:
·         Rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów i motywowanie ich do poszerzania wiedzy i umiejętności.
·         Szczegółowe zapoznanie się uczniów ze standardami wymagań maturalnych z chemii.
·         Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii.
·         Doskonalenie umiejętności nauczycieli w stosowaniu kryterialnego oceniania.
 
  1. Organizacja konkursu:
    Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
Ø I etap przeprowadzony będzie na terenie szkoły 18 kwietnia 2013r.
ØII etap odbędzie się w gmachu Wydziału Chemii UMCS w maju lub
czerwcu 2013 r. (dokładny termin zostanie podany po ustaleniu
terminu sprawdzania egzaminów maturalnych).
ØKażda ze szkół może zgłosić do etapu II najwyżej 3 uczestników.
  1. Zakres materiału obowiązujący w I etapie Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności podane w opisie wymagań maturalnych dla poziomu podstawowego.
Zakres materiału obowiązujący w II etapie Konkursu obejmuje wymagania I etapu uzupełnione o następujące, wybrane zagadnienia z opisu wymagań maturalnych dla poziomu rozszerzonego:
·         obliczenia z zastosowaniem równania Clapeyrona,
·         reakcje w roztworach wodnych i obliczenia związane ze stężeniami indywiduów chemicznych w roztworach, w tym obliczanie pH roztworów.
·         reakcje utleniania i redukcji z udziałem związków organicznych
i nieorganicznych,
·         właściwości związków chromu i manganu,
·         izomeria konstytucyjna i stereoizomeria związków organicznych
    W I i II etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test składający się z zadań
    otwartych i zamkniętych.
  1. Dla zwycięzców przewiduje się dyplomy oraz nagrody.
6. Zgłoszenia szkół prosimy nadsyłać do 08. 02. 2013 r. na adres:
Konkurs „ROK PRZED MATURĄ”
dr Zofia Kloc
Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 LUBLIN
            Zgłoszenia można wysyłać również drogą mailową dołączając załącznik
z wypełnioną kartą zgłoszenia szkoły.
7. Szczegółowe informacje oraz test do pierwszego etapu zostaną przesłane do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie.
 


 
………………………..
Pieczęć szkoły                                                                                   Data …………………….
 
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY
do Konkursu Chemicznego „ROK PRZED MATURĄ”
 
Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………………………….
adres szkoły: ……………………………………………………..……….…………………………………..
tel. ……………………fax …………………
e- mail……………………………………………………………..
Przewidywana liczba uczniów startujących w I etapie:…………………………………..
Imiona i nazwiska nauczycieli zgłaszających uczniów do Konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
    Podpis Dyrektora szkoły
…………………………………………………..