Konkurs Plastyczny „Ewangelia w kolorach – ikona jako moje doświadczenie Kościoła”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

___________________________________________________________________________________
21-025 Niemce, ul. Różana 8, tel. 81-756 14 78, fax: 81-756 27 50
Koordynatorzy: Joanna Pietraszek (e-mail: pietraszek.joanna@gmail.com),
Ewa Dobosz (e-mail: ewa_dobosz@wp.pl)
Regulamin
Konkursu Plastycznego
„Ewangelia w kolorach – ikona jako moje doświadczenie Kościoła”
– głód Bożej obecności w ikonie
– Ikona malowana oczami duszy
– świadome posługiwanie się formą
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach
pod Honorowym Patronatem ks. prot. Andrzeja Łosia
i przy wsparciu finansowym Wydawnictwa WSiP  
ORGANIZATOR
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Różana 8
tel. 81-756 14 78, fax: 81-756 27 50
Tel.: 506 – 233 – 567 (Joanna Pietraszek)
lub 601 – 339 – 286 (Ewa Dobosz).
WSPÓŁORGANIZATOR
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
CELE KONKURSU
– upowszechnianie kultury i tradycji prawosławia,
– zainteresowanie młodzieży wartościami duchowymi, estetycznymi                          i artystycznymi płynącymi z Tradycji Cerkwi prawosławnej, a konkretnie                  z dziedziny ikonografii;
– poszerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu wschodniej i bizantyjskiej sztuki sakralnej i jej wpływu na polską tradycję ikonograficzną;
– zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie kreatywności, oraz uzdolnień plastycznych uczestników konkursu;
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne;
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
UCZESTNICY
Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego
lubelskiego i zainteresowanych placówek szkolnych województwa lubelskiego.
TEMATYKA PRAC
KONKURSOWYCH
Prace powinny być inspirowane kanonicznymi ikonami Cerkwi prawosławnej oraz mogą przedstawiać: świętych, Matkę Bożą, Jezusa Chrystusa, Trójcę Świętą lub wielkie święta.
Prace są oceniane według następujących kryteriów:
·         zgodność z tematem,
·         pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,
·         estetyka wykonania pracy.
FORMAT PRAC
A4 i A3
TECHNIKA WYKONANIA
Dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba, wycinanka, techniki mieszane, witraż, kolaż (wykluczona grafika komputerowa).
TERMINY

(ETAPY KONKURSU)
I etap szkolny:
Do 10 grudnia 2012 należy wyłonić i wysłać do organizatora dwie najlepsze prace konkursowe z danej szkoły. (Komisję szkolną wybiera dyrektor).
Prace należy dostarczyć na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Różana 8, tel. 81-756 14 78, fax: 81-756 27 50
II etap międzyszkolny:
Z nadesłanych prac zostanie wykonana wystawa, zaś 21 grudnia 2012 (piątek) jury w ustalonym przez organizatora składzie, wyłoni z nich zwycięskie prace. Ogłoszenie wyników  i ogłoszenie ich na stronie internetowej ZSP Niemce nastąpi 21 grudnia (piątek) 2012, zaś rozdanie nagród 4 stycznia (piątek).
Uczestnicy konkursu (lub osoby koordynujące przygotowanie prac) zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.
Miejsce drugiego etapu: ZSP w Niemcach, ul. Różana 8, 21-025 Niemce.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu (dodatkowo nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy, adres e-mailowy).
Prace przesyłane na konkurs powinny być dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac.
Uwaga! Prace niezabezpieczone przed zniszczeniem, nieopisane oraz nadesłane po  terminie nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
NAGRODY
Jury powołane przez organizatora i współorganizatora dokona oceny prac
i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy 4 stycznia 2013r. w ZSP Niemce. Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczestników konkursu – otrzymają specjalne podziękowania.
PRAWA ORGANIZATORÓW
Interpretacji regulaminu, oceny i kwalifikacji prac dokonuje jury. Postanowienia jury oraz werdykt końcowy są nieodwołalne. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikacji. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu (ucznia) wypełnia „Formularz uczestnika Ekumenicznego Konkursu Plastycznego”, który należy przekazać współorganizatorowi wraz z pracą konkursową.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
z ramienia organizatora:
Joanna Pietraszek (tel. 506 – 233 – 567).
Ewa Dobosz (tel. 601- 339 – 286)
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
z ramienia współorganizatora:
Grzegorz Niećko

 

Załącznik 1
(Wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu)
Formularz uczestnika Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Ewangelia w kolorach – ikona jako moje doświadczenie Kościoła””
organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
we współpracy z GBP w Niemcach i pod patronatem ks. prot. Andrzeja Łosia.
…………………………………, …………………………….. r.
          (miejscowość)                         (data)
…………………………………………………………………..
           (imię i nazwisko opiekuna/rodzica )
………………………………………………………………….
         (ulica, nr domu)
……………………………………………………………………
          (kod pocztowy, miejscowość)
…………………………………………………..
          (telefon, e-mail)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
jestem opiekunem/rodzicem
…..…………………………………………………………………..
                     [imię i nazwisko uczestnika konkursu],
zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego organizowanego przez ZSP Niemce i wyrażam zgodę na jego/jej udział w ww. konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz ZSP Niemce autorskich praw do prac, o których mowa w Regulaminie, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności oraz kontekstu publikacji.
………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)

 

Załącznik 2
Metryczka pracy (do umieszczenia na odwrocie pracy)1
Autor (imię i nazwisko):  ……………………………………………………………………
Wiek:                                 ……………………………………………………………………
Szkoła:                             ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Klasa:                               ……………………………………………………………………
Tel. kontaktowy/ e-mail autora pracy
Nauczyciel (imię i nazwisko): ……………………………………………………………..
Tel. kontaktowy/e-mail   nauczyciela …………………………………………………………
1) Można wyciąć i nakleić na pracę. Jestto jedynie przykładowa metryczka. Ważne, aby podać ww. dane.