Konkurs znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „DEUTSCH MACHT SPAß”

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie zaprasza uczniów z Państwa szkoły do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych o nazwie „DEUTSCH MACHT SPAß“ (Edycja szósta).

Celem konkursu na wszystkich etapach jest propagowanie nauki języka niemieckiego i poznawania kultury krajów niemieckiego obszaru językowego wśród uczniów oraz kontynuowanie i nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami NKJO i nauczycielami języka niemieckiego w szkołach.Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem załączonym do niniejszego pisma.

Jeśli Państwa szkoła chce zgłosić uczniów do konkursu, prosimy owypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres NKJO w Chełmie drogą pocztową (ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm), faksem (82 564-01-78) lub pocztą elektroniczną (sek@nkjo.chelm.pl). Do nauczycieli języka niemieckiego, którzy wyrażą chęć współpracy z Kolegium, będziemy kierować korespondencję związaną z konkursem bezpośrednio. Wszyscy ci nauczyciele otrzymają od Kolegium stosowne zaświadczenia.
Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać do 23.11.2012r. Dodatkowe pytania można kierować na adres tomkruk76@yahoo.com.
 
Regulamin konkursu znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych „DEUTSCH MACHT SPAß” (Edycja szósta)
1. Warunki konkursu
W konkursie znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych ”DEUTSCH
MACHT SPAß” mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych województwa
lubelskiego. Ilość osób zgłaszanych do konkursu jest nieograniczona.
2. Wymagania
Poziom zadań konkursowych zbliżony jest do wymagań egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i
rozszerzony)
3. Przebieg konkursu
Konkurs odbywa się w trzech etapach. Zadania konkursowe na wszystkie etapy przygotowują
nauczyciele specjalności języka niemieckiego NKJO.
· Etap pierwszy – planowany jest na dzień 11.12.2012 r. od godz. 9.00 do 10.30 w szkołach, które
zgłoszą udział w konkursie. Test obejmujący rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość
zagadnień leksykalno – gramatycznych przesłany zostanie przez Kolegium na adres
zainteresowanej szkoły. Ten etap konkursu przeprowadzają w całości nauczyciele języka
niemieckiego w danej placówce. Koordynatorzy I etapu konkursu przesyłają do 20.12.2012 rna
adres NKJO protokół zbiorczy zawierający informacje o punktach uzyskanych przez
poszczególnych uczniów. Na podstawie protokołów zbiorczych komisja złożona z nauczycieli
specjalności języka niemieckiego NKJO ustala ostateczną listę osób zakwalifikowanych do etapu
drugiego.
· Etap drugi – odbędzie się dnia 12.01.2013 ro godz. 10.00 w NKJO w Chełmie. Na etapie drugim
sprawdza się: rozumienie tekstu słuchanego, sprawność pisania oraz wiedzę o krajach
niemieckojęzycznych (krótki test wyboru). Piętnastu najlepszych uczniów zostanie
zakwalifikowanych do ostatniego etapu konkursu.
· Etap trzeci – zostanie przeprowadzony w dniu 09.03.2013 r. o godz. 10.00 w NKJO w Chełmie. Na
trzeci etap konkursu uczestnicy przygotowują ustną prezentację (7-10 minut) wybranego przez
siebie tematu związanego z krajami niemieckojęzycznymi (np. prezentacja wybranego regionu
Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinu, prezentacja dorobku twórczego wybranego pisarza
niemieckiego itp.). Prezentacja może zawierać różne elementy wizualne, np. zdjęcia, mapy,
wykresy, plakaty. Prezentacja może być również przygotowana jako prezentacja multimedialna. Po
zakończeniu prezentacji komisja zadaje uczestnikowi kilka pytań związanych z zaprezentowanym
materiałem. Komisja będzie oceniać biegłość ucznia w posługiwaniu się językiem niemieckim oraz
sposób i atrakcyjność zaprezentowania tematu.
Prezentacje mają charakter otwarty.
4. Nagrody
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymują dyplom uczestnictwa w konkursie. Laureaci
pierwszych pięciu miejsc otrzymają również nagrody rzeczowe.
5. Komisje konkursowe
Komisję konkursową na pierwszym etapie tworzą nauczyciele języka niemieckiego ze szkół biorących
udział w konkursach, natomiast na etapach drugim i trzecim nauczyciele NKJO w Chełmie.
Formularz zgłoszeniowy
na konkurs znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „DEUTSCH MACHT SPAß“ (Edycja szósta 2012/2013).
 
Nazwa i adres Szkoły
Liczba uczniów deklarujących swoją chęć przystąpienia do konkursu
Imię i nazwisko nauczyciela języka niemieckiego
(koordynatora konkursu         w szkole)
Adres mailowy nauczyciela języka niemieckiego
Telefon kontaktowy
Sposób przesłania testu konkursowego najwygodniejszy dla Pani/Pana (tylko w formie elektronicznej lub w formie elektronicznej i papierowej)
Niniejsze zgłoszenie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przesyłanie przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych z siedzibą w Chełmie, ul. Mickiewicza 37 informacji związanych z organizowanymi przez NKJO Chełm konkursami, szkoleniami i konferencjami oraz ofertą dydaktyczną placówki.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)