Międzynarodowy konkurs fotograficzny „Rodzina – historia, codzienność, zwyczaje”

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

                        „Rodzina – historia, codzienność, zwyczaje”

 

Konkurs fotograficzny stanowi część projektu „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa –

współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”,

który  skierowany jest do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów

w Brześciu, Lublinie i Lwowie.

 

Celem konkursu jest  przedstawienie obrazu kulturowego trzech narodów, widzianego oczami młodego pokolenia, poprzez sfotografowanie życia rodziny – swojej lub swoich znajomych . Zaprezentowanie różnorodności kulturowej Brześcia, Lublina, Lwowa. Uchwycenie wielobarwności tradycji, zwyczajów oraz ciekawych chwil z życia codziennego ludzi żyjących niedaleko od siebie a prezentujących nieco odmienną kulturę.

 

Instytucja wdrażająca konkurs  :

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”  ul. Krańcowa 106,  20 -320  Lublin  tel.81 7441638

www.ddkbronowice.pl,   e-mail: ddkbronowice@gmail.com

 

Lokalizacja konkursu : Brześć, Lublin, Lwów

 

Rozpoczęcie konkursu : 07 listopada 2012 r.

 

Wiek uczestników : 8 – 25 lat

 

Ocena prac :

Prace oceniane będą przez jury w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria – 8 – 12 lat

II kategoria – 13 – 16 lat

III kategoria – 17 – 25 lat

W każdej kategorii jury przyzna 3 nagrody ( 1, 2, 3 miejsce) i 10 wyróżnień.

Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej.

Ocena prac przez powołane jury  – do 15 kwietnia 2013 r.,

Ogłoszenie listy  zwycięzców  –  koniec kwietnia 2013 r.

Wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w maju 2013 r. w Lublinie podczas plenerowej  imprezy integracyjno – artystycznej  pod nazwą

 „Planeta Lublin – Brześć – Lwów”, podsumowującej projekt. 

 

 

                                 Prace oraz swoje dane osobowe :

               imię i nazwisko, wiek,  adres pocztowy, telefon, e – mail,

              należy przesyłać pocztą elektroniczną do 30 marca 2013 r.

                          na adres e- mail : ddkbronowice@gmail.com

     w przypadku zgłoszeń przez placówki prosimy dołączyć imię i nazwisko

                    nauczyciela prowadzącego oraz adres instytucji patronującej.

                                     

 

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU

 

  1. Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać nadesłane fotografie :

– format graficzny JPG

– minimalna rozdzielczość pliku 1600 px x 2400 px

– maksymalna objętość pliku graficznego 5 MB

  1. Uczestnik konkursu może zgłosić max  5 fotografii.
  2. Prace grupowe nie będą oceniane.
  3. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa w tym w szczególności  dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie katalogów, fotografii, biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac wraz z danymi osobowymi w mediach bez uiszczania honorariów.
  5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
  6. Każdy uczestnik zgłaszając się do konkursu, tym samym oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii.

 

  

Konkurs realizowany w ramach projektu „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa- współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013