Pedagog szkolny

pedagog sz


Drogi uczniu
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
– Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
– Chciałbyś z kimś porozmawiać
– Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Drogi Rodzicu
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
– niepokoi Cię zachowanie dziecka
– Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
– Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
– Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
– Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
– Szukasz pomocy

Zasady obowiązujące pedagoga w jego pracy
-Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
– Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić 
w każdej sprawie.
– Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
– Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno 
w życiu szkolnym, jaki najbliższym środowisku.

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki […] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:
– rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
– pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi
i pozaszkolnymi,
– kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne
rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
– realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
– dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
– kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
– udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
– udziela porad rodzicom,

Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla uczniów poprzez:
– dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,

Ponadto pedagog szkolny:
– udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
– wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
– prowadzi profilaktykę uzależnień,
– promuje zdrowy styl życia,
– stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie znajduje się prezentacja dla uczniów i nauczycieli gimnazjów dotycząca planowania ścieżki rozwoju edukacyjnego pt. „Co dalej po gimnazjum” – Co dalej po gimnazjum?
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi możliwościami wyboru kariery zawodowej.

Wydawanie opinii i orzeczeń w świetle nowych regulacji prawnych
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Lublinie
Inne placówki wspierające pracę szkoły