Regulamin mundurowy

REGULAMIN MUNDUROWY
KADETÓW KLAS MUNDUROWYCH
XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W LUBLINIE

 

I. Przepisy ogólne

1. Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Mundurowych, zwany dalej „regulaminem mundurowym” opracowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

2. Regulamin mundurowy określa: wzory kroju i barwy (zwanej dalej „kamuflażem”) umundurowania kadeta oraz sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak przez wszystkich kadetów.

3. Umundurowanie kadeta zwane dalej „mundurem”, określone w niniejszym regulaminie obowiązuje wszystkich uczniów klas mundurowych XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru
w Lublinie, zwanego dalej „liceum”.

4. Regulamin mundurowy określa ponadto wygląd zewnętrzny kadeta, określając zestawy umundurowania i okoliczności ich zastosowania.

5. Mundur, jego krój i kamuflaż oraz oznaki stanowią identyfikatory przynależności kadetów do placówki edukacyjnej.

6. Mundurem jest kompletny ubiór kadeta zgodny z zestawem ubiorczym, wykonany na podstawie przepisów określających jego krój oraz kamuflaż i posiadający właściwe oznaki.

7. Oznakami są:

– oznaka stopnia kadeta – określająca rok nauki,

– oznaka identyfikacyjna placówki edukacyjnej,

– orzeł na beret klas mundurowych,

– oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem kadeta,

– oznaka przynależności państwowej,

– oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej.

8. Obowiązkiem każdego kadeta jest dbanie o kompletność umundurowania oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny.

9. Kadeci mają obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania obowiązków szkolnych związanych z edukacją – w szczególności podczas:

– zajęć lekcyjnych (w tym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do miejsca zamieszkania) w dniach ustalonych w szkole, jako „mundurowe”,

– szkolenia praktycznego,

– obozów szkoleniowych,

– innej działalności szkoleniowej i działań o charakterze obronnym, zawodów sportowo-obronnych
i obronnych,

– uroczystości obchodów świąt państwowych, wojskowych, patriotycznych, szkolnych.

10. Dodatkowe okoliczności noszenia umundurowania określa dyrekcja placówki edukacyjnej w razie zaistniałych potrzeb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku noszenia umundurowania w dni mundurowe.

11. Niniejszy regulamin mundurowy określa w szczególności:

– rodzaje oraz zestawy umundurowania (zestawy ubiorcze),

– okoliczności występowania w poszczególnych zestawach ubiorczych,

– zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,

– zasady i sposób noszenia oznak identyfikacyjnych i oznak stopnia (roku nauki),

– wygląd zewnętrzny kadetów występujących w poszczególnych zestawach ubiorczych.

12. Umundurowanie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych.

13. W zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki wykonywanego obowiązku szkolnego można (o każdej porze roku) nosić mundur letni, mundur zimowy i ubranie ochronne. Nie obowiązuje w zakresie stosowanego umundurowania okres zimowy i letni oraz okresy przejściowe, dlatego nie obowiązują przepisy ubiorcze uzależnione od pór roku. Przyjmuje się, że kadet ma prawo użytkować wszystkie zestawy umundurowania, według opisanych poniżej zasad, o każdej porze roku – w zależności od potrzeb (istniejących warunków pogodowych – atmosferycznych). Na przykład – w okresie letnim nosi się tylko mundur, w okresie zimowym na mundur nosi się ocieplacz pod kurtkę i kurtkę ubrania ochronnego. Ocieplacze pod kurtki i kurtki ubrania ochronnego nosi się także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, również
w okresie letnim.

14. Podczas noszenia munduru należy:

– użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które zostały określone i dopuszczone do użytku niniejszym regulaminem,

– każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany do budowy ciała
i wzrostu kadeta, nie wolno dokonywać przeróbek i poprawek, które zniekształcą jego krój i fason,

– przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które straciły swoje walory użytkowe, a w szczególności nie zapewniają estetycznego wyglądu zewnętrznego kadeta, mogą być używane tylko w czasie szkolenia praktycznego w obiektach szkoleniowych. Na placach ćwiczeń, strzelnicach, poligonach, torach przeszkód, obozowiskach itp. można stosować mundury i części umundurowania, które np. utraciły wyrazistość koloru lub zostały w nich dokonane naprawy krawieckie / szewskie / kaletnicze podtrzymujące ich okres używalności pod warunkiem, że spełniają warunki określone w przepisach BHP.

– w czasie uroczystości lub oficjalnych wystąpień w umundurowaniu – należy występować wyłącznie w mundurach niezniszczonych i nieprzerabianych o wysokich walorach reprezentacyjnych
i wizerunkowych.

15. Zabrania się kadetom:

– noszenia części munduru w połączeniu (w zestawie) z ubraniami cywilnymi i na odwrót,

– noszenia w części lub w całości umundurowania wojskowego innych państw oraz stosowania oznak innych państw.

16. Nakazuje się kadetom:

– nosić kompletne umundurowanie – według określonych niniejszym regulaminem zestawów ubiorczych z właściwymi oznakami (przynależności państwowej, stopnia – roku nauki, rozpoznawczymi, identyfikacyjnymi i funkcyjnymi),

– nosić umundurowanie adekwatne do pory roku i warunków atmosferycznych oraz specyfiki wykonywanego zadania,

– w przypadku wystąpień zbiorowych – cały pododdział lub grupa powinna występować
w umundurowaniu jednolitym, określonym wcześniej przez organizatora przedsięwzięcia,

– zawsze prezentować się należycie, nosić mundur z szacunkiem – godnie reprezentując klasę mundurową i placówkę edukacyjną, pamiętając o jej patriotycznym i proobronnym charakterze,

– kadetom – mężczyznom (występującym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone włosy i ogoloną twarz (można nosić wąsy i/lub brodę, jednak mają być krótko i schludnie przystrzyżone),

– kadetom – kobietom (będącym w mundurze) – mieć krótko ostrzyżone, krótko upięte lub uczesane na gładko włosy (kucyk lub warkocz) w naturalnym kolorze oraz nie stosować wyrazistego makijażu
i jaskrawo pomalowanych paznokci,

– będącym w mundurze – nie nosić biżuterii i/lub ozdób, z wyjątkiem elementów wymienionych
w pkt. 17.

17. Zezwala się kadetom występującym w mundurze:

– przenosić estetycznie opakowane przedmioty, użytkować teczki, plecaki, mapniki lub torby
w kolorach innych niż w kamuflażu wz. 93 „Pantera” zwanego dalej „kamuflażem pantera” (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego) – jednak
w stonowanych ciemnych kolorach np. czarnym, ciemnych odcieniach szarości lub khaki,

– nosić zegarek na ręce, obrączkę, w przypadku kobiet nosić kolczyki nie przekraczające obrysem płatka ucha, tabliczki z oznaczeniem grupy krwi na szyi tzw. „nieśmiertelniki”, opaski na ręce informujące o chorobach lub uczuleniach (cukrzycy, alergicy, itp.).

18. Zasady umundurowania i oznakowania nauczycieli / opiekunów klas mundurowych, którzy są żołnierzami w służbie czynnej, żołnierzami rezerwy (NSR), żołnierzami terytorialnej służby wojskowej określają przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

19. Nauczyciele / opiekunowie klas mundurowych niebędący żołnierzami – nie noszą umundurowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy są oni członkami stowarzyszeń lub organizacji społecznych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, lub gdy pełnią funkcję kierownika / wychowawcy w trakcie trwania obozów (umundurowanie posiadające oznaki przynależności do liceum).

II. Uprawnienia przełożonych w zakresie umundurowania kadetów

20. Na każdą okoliczność określoną w pkt. 9 – ubiór kadeta (w zakresie umundurowania) ustala zawsze właściwy przełożony (lub organizator przedsięwzięcia – szkolenia, uroczystości, itp.), zarówno w przypadku wystąpień indywidualnych jak i wystąpień zbiorowych.

21. Ubiór kadeta ustala się według określonych zestawów ubiorczych.

22. Przełożony określający zestaw ubiorczy ponosi pełną odpowiedzialność za:

– przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu mundurowego,

– utrzymywanie dyscypliny ubiorczej wśród podległych mu kadetów.

23. Zestaw ubiorczy kadetów przebywających służbowo poza granicami kraju ustala dyrekcja placówki edukacyjnej.

24. Ubiór kadeta musi być zawsze zgodny z aktualnym regulaminem mundurowym klas mundurowych. Naruszenie przez kadeta regulaminu stanowi przewinienie dyscyplinarne.

III. Umundurowanie polowe kadeta klasy wojskowej (mundur polowy)

25. Zasadniczym wzorem kroju umundurowania polowego kadeta jest umundurowanie polowe Wojska Polskiego we wzorze 127A/MON składające się z bluzy oraz spodni zapinanych za pomocą guzików. Wykonany z grubego materiału typu nyco. Lub wzór 2010 tj. umundurowanie dwuczęściowe: składające się ze spodni i bluzy, posiadającej stójkę pod szyją oraz pozbawione ściągacza z tyłu.

26. Dopuszcza się użytkowanie przez kadetów umundurowania wzorowanego na umundurowaniu określonym w pkt. 25, jednakże tylko w przypadku, gdy wygląd wizualny tego umundurowania jest zgodny z krojem i kamuflażem pierwowzoru (np. mundur wzorowany jest wykonany z innego materiału, posiada uproszczone wszycie kieszeni itp.), musi jednak posiadać wszystkie elementy pierwowzoru tj. kieszenie, patki, rzepy itp.

27. Jedynym obowiązującym kamuflażem umundurowania polowego kadeta jest kamuflaż pantera (jest to kamuflaż aktualnie obowiązujący dla umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego).

28. Nogawki spodni munduru mogą być noszone przez kadetów na dwa sposoby, z zachowaniem zasad:

– podczas przedsięwzięć wewnętrznych placówki edukacyjnej –– każdy kadet ma nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów, w przypadku umundurowania wzór 2010 dopuszcza się nogawki opuszczone na cholewki butów, jeżeli wyrazi na to zgodę przełożony kadeta

– w czasie oficjalnych wystąpień – przełożeni kadeta są zobowiązani dopilnować, aby cały pododdział szkolny posiadał nogawki spodni wpuszczone w cholewki butów. Dotyczy to również indywidualnych, oficjalnych wystąpień kadetów (np. wystąpienie do wyróżnienia, odznaczenia, asysty honorowej, itp.).

IV. Okoliczności noszenia umundurowania polowego

29. Umundurowanie polowe jest noszone przez kadeta podczas:

– reprezentowania placówki szkolnej lub klasy mundurowej przed władzami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, organizacjami i partnerami społecznymi,

– obchodów świąt i uroczystości państwowych, patriotycznych, wojskowych, szkolnych, lokalnych lub uroczystych apeli i innych wystąpień indywidualnych lub zbiorowych mających uroczysty charakter,

– przyrzeczenia (ślubowania) kadeta klasy mundurowej,

– wyróżniania kadeta,

– realizacji przedsięwzięć w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym (w tym: zajęcia lekcyjne, szkolenie praktyczne, obozy szkoleniowe, wycieczki edukacyjne, wizyty w jednostkach wojskowych, wizytacje szkoły itp.).

V. Obuwie

30. Kadetów, podczas występowania w umundurowaniu obowiązują buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym, z cholewką i wiązaniem ponad kostkę oraz podeszwą antypoślizgową.

31. Obowiązkiem kadeta jest dbanie o czystość, stan techniczny (użytkowy), higienę i odpowiedni wygląd noszonego obuwia. W związku z tym zobowiązany jest właściwie użytkować i konserwować obuwie tj. czyścić, suszyć, pastować (impregnować) i poddawać niezbędnym naprawom szewskim lub kaletniczym.

VI. Nakrycia głowy

32. W umundurowaniu polowym kadetów obowiązuje tłoczony, dziany lub szyty beret typu wojskowego (beret obowiązujący w Wojsku Polskim lub beret wzorowany na berecie obowiązującym w Wojsku Polskim) w kolorze zielonym (wartość barwy 19 19 70 / 25 25 112), wg modelu przestrzeni barw RGB lub czapka zimowa koloru czarnego lub khaki w warunkach niskich temperatur.

33. Na berecie z przodu, symetrycznie na środku umieszczony jest orzeł klas mundurowych (opisany w pkt. 35). Na berecie nie umieszcza się oznaki stopnia kadeta.

34. Zasady noszenia beretu:

– beret nosi się według zasad obowiązujących w Wojsku Polskim,

– beret nosi się na głowie lekko przechylony na prawe ucho, orzeł znajduje się na środku czoła ponad linią brwi, prawa krawędź beretu opuszczona w dół ku tyłowi opada na prawe ucho;

– w wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej dłoni opuszczonej wzdłuż szwu lewej nogawki spodni, orłem zwróconym do przodu lub złożony w lewej, udowej kieszeni spodni munduru polowego (schowany i niewidoczny).

35. Wizerunek orła klas mundurowych stanowi orzeł Klas Mundurowych, w okresie przejściowym dopuszcza się orła Wojsk Lądowych SZ RP, bez wypełnienia tarczy amazonek znajdującej się pod orłem.

36. Czapkę zimową koloru czarnego lub khaki nosi się w warunkach niskich temperatur (zimowych) tylko podczas szkolenia oraz dojazdu i powrotu z miejsc szkolenia. Na czapkach zimowych nie umieszcza się żadnych oznak ani symboli.

VII. Okrycia wierzchnie

37. Ubranie ochronne na niesprzyjające warunki atmosferyczne składa się z kurtki polowej bechatki wz.130/MON, wraz z podpinką lub bez niej, kurtki typu Gore-Tex, oraz ocieplacza typu „Polar”
i spodni.

38. Ubranie ochronne nosi się:

– w komplecie z kurtką bechatką wraz z podpinką lub bez niej,

– w komplecie z kurtką „Gore-Tex”, z ocieplaczem i ze spodniami ubrania ochronnego,

– w zestawie z kurtką i ocieplaczem typu „Polar” do munduru polowego.

Dopuszcza się noszenie ocieplacza typu „Polar” bez kurtki ubrania ochronnego w zestawie
z mundurem polowym, ale tylko na terenie szkoły / placówki lub obiektu szkoleniowego. Nie nosi się samych spodni ubrania ochronnego w zestawie z mundurem polowym lub ocieplaczem typu „Polar”. Kurtka i ocieplacz typu „Polar” ubrania ochronnego powinny być zapięte, jednak dopuszcza się rozpięcie zamka pod szyją. Kaptur od kurtki zgodnie z decyzją właściwego przełożonego powinien być schowany (odpięty) lub wyciągnięty (dopięty). Nogawki spodni ochronnych powinny być zawsze opuszczone na cholewki butów (trzewików).

39. Przełożony klasy wojskowej jest zobowiązany dbać o jednolitość w zakresie stosowanego okrycia wierzchniego przez kadetów.

VIII. Dodatki do umundurowania

40. Szalokominiarka – koloru khaki może być używana jako:

– szalik (komin) pod kurtkę ubrania ochronnego typu Gore-Tex,

– ocieplacz pod hełm,

– szalik (komin) na szyję pod bluzę munduru polowego,

– kominiarka, czapka lub opaska na głowę.

41. Podkoszulki pod mundur (zwykłe lub termoaktywne) z krótkim lub długim rękawem jednolite
w kolorze czarnym.

42. Jako ochronę (okrycie) przed deszczem można stosować poncho. W takim wypadku poncho musi być w kamuflażu pantera. Kaptur od poncha zakłada się na beret lub czapkę zimową.

43. Rękawice zimowe pięciopalczaste stosuje się w kolorze czarnym.

44. Kompanie (pododdziały) honorowe (reprezentujące szkołę), posterunki honorowe, poczty sztandarowe, poczty flagowe, dowódcy uroczystości występujący w składzie asysty honorowej, mają obowiązek dodatkowo stosować rękawice pięciopalczaste koloru czarnego zimą. Dodatkowo mogą stosować jednolite kolorystycznie i jednakowo wiązane apaszki.

45. Dowódca uroczystości, sztandarowy oraz dowódcy i asystujący pocztów sztandarowych
i flagowych mogą ponadto występować w czasie uroczystości z pasem służbowym (skórzanym)
i koalicyjką w kolorze czarnym oraz z szablą lub jej repliką w pochwie zawieszonej na pasie.

46. Pododdziały i osoby funkcyjne asysty honorowej mogą występować w galowych mundurach szkolnych innego wzoru niż mundur polowy, przy zachowaniu ich jednolitego wyglądu wśród wszystkich występujących w asyście podczas uroczystości.

47. Poczet sztandarowy występuje z rozwiniętym sztandarem szkoły, w składzie: dowódca pocztu, sztandarowy i asystujący. Dodatkowo sztandarowy wyposażony jest w szarfę w barwach biało-czerwonych symbolizujących barwy Rzeczypospolitej Polskiej przewieszoną przez prawe ramię.

IX. Sposób noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

48. Bluzę munduru polowego można użytkować z podwiniętymi lub opuszczonymi rękawami oraz ze stójką zapiętą pod szyją lub rozłożoną na wzór kołnierza.

49. Koszulobluzę polową w kamuflażu pantera nosi się tylko do spodni munduru polowego (wpuszczoną w spodnie). W takim przypadku, jako pasek do spodni należy stosować pas występujący w komplecie ze spodniami.

50. Wszystkie oznaki identyfikacyjne zaleca się stosować przymocowane jako plakiety na rzepach, za wyjątkiem:

– orła klas mundurowych, który powinien być przyszyty na podkładzie z tkaniny do beretu lub wyhaftowany bezpośrednio na tkaninie beretu,

– oznak stopni / funkcji kadeta noszonych w formie pochewki naramiennika koszulobluzy polowej lub patki bluzy munduru polowego.

X. Zestawy ubiorcze

51. W warunkach letnich (w czasie dobrej pogody) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

– spodnie munduru polowego,

– bluza munduru polowego (koszulobluza polowa w kamuflażu pantera),

– buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym, wiązane ponad kostkę,

– podkoszulek w kolorze czarnym,

– beret koloru zielonego (opisany w pkt. 32).

52. W warunkach zimowych (w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, niskich temperatur) kadet powinien być umundurowany w następujący sposób:

– spodnie munduru polowego,

– bluza munduru polowego (nie trzeba zakładać w przypadku występowania w bluzie ocieplającej typu „Polar” i/lub kurtce ubrania ochronnego – jako okryciu wierzchnim),

– buty (trzewiki) typu wojskowego (lekkie obuwie taktyczne) w kolorze czarnym, wiązane ponad kostkę,

– podkoszulek koloru czarnego, z krótkim lub długim rękawem, zwykły lub termoaktywny,

– beret w kolorze zielonym lub czapka zimowa w kolorze czarnym lub khaki,

– ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” w kolorze czarnym lub khaki jako podpinkę kurtki lub okrycie wierzchnie (w przypadku braku kurtki ubrania ochronnego),

– kurtka ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”,

– spodnie ubrania ochronnego stosować tylko w komplecie z kurtką „Gore-Tex” ubrania ochronnego (jeżeli zadecyduje o ich użyciu bezpośredni przełożony kadeta w przypadku wystąpień zbiorowych, dbając o jednolitość),

– kurtki polowej bechatki wz.130/MON, wraz z podpinką lub bez niej.

53. Dopuszcza się stosowanie ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” jako okrycia wierzchniego na terenie szkoły/placówki lub podczas szkolenia, jednak nie w zastępstwie bluzy (koszulobluzy) munduru polowego.

54. W przypadku wystąpień zbiorowych bezpośredni przełożony ma obowiązek dbać o jednolitość stosowanego rodzaju okrycia wierzchniego.

55. Kadeci w zakresie doboru oporządzenia taktycznego, plecaka oraz innych elementów osobistego wyposażenia taktycznego powinni kierować się zasadą jednolitości kamuflażu. Obowiązującym kolorem umundurowania jest kamuflaż Pantera wz. 93, a w związku z tym należy dążyć do posiadania ww. osobistego wyposażenia taktycznego (dowolnej marki) – pokrytego takim właśnie kamuflażem. Dopuszcza się jako kamuflaż alternatywny w przypadku oporządzenia taktycznego, plecaka, torby, mapnika, kamizelki taktycznej itp. – kolor khaki lub czarny.

XI. Sposób noszenia oznak kadeta klas mundurowych

56. Oznakę przynależności państwowej – w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – nosi się na obu rękawach bluzy munduru polowego, koszulobluzy polowej, ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”, kurtki ubrania ochronnego typu „Gore-Tex”, kurtki polowej bechatka wz.130/MON – w miejscu do tego przeznaczonym.

57. Nie można stosować oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej stosowanej na mundurach żołnierzy Wojska Polskiego. Nakazuje się stosowanie naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi godła i barw Rzeczypospolitej Polskiej.

58. Oznaki stopni, oznaki funkcji kadeta z zachowaniem stopnia, które stanowią pochewki oraz plakiety w kamuflażu Pantera wz. 93, nosi się:

– na patkach munduru polowego wz. 127A/MON,

– na patce munduru polowego wz. 2010,

– na naramiennikach koszulobluzy polowej,

– na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” na wysokości lewej piersi w miejscu wszycia taśmy samoprzyczepnej (tzw. rzepa).

59. Oznakę rozpoznawczą placówki edukacyjnej tzw. emblemat nosi się centralnie na środku górnej kieszeni (na ramieniu) lewego rękawa bluzy munduru polowego. Oznakę rozpoznawczą nosi się tylko na bluzie munduru polowego.

60. Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej stanowi plakieta na podkładce w kolorze ciemnoszarym o wymiarach 120 mm na 50 mm z nazwą szkoły lub skrótem tej nazwy haftowaną literami w kolorze białym lub srebrnym.

61. Oznakę identyfikacyjną placówki edukacyjnej lub klasy wojskowej nosi się:

– na wysokości lewej patki górnej kieszeni bluzy munduru polowego / koszulobluzy polowej,

– na kurtce ubrania ochronnego typu Gore-Tex i ocieplaczu pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar” z lewej strony (na tej samej wysokości co na bluzie munduru polowego / koszulobluzie polowej) nad oznaką stopnia (roku nauki).

62. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem kadeta stanowi plakieta na podkładce w kolorze wz. Pantera 93 z czarną obwódką o wymiarach 100 mm na 25 mm z nazwiskiem haftowanym literami w kolorze czarnym o wysokości 8,5 – 10 mm.

63. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie:

– bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni bluzy munduru polowego i koszulobluzy polowej,

– bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni kurtki polowej bechatka wz.130/MON,

– na piersi w miejscu naszycia taśmy samoprzyczepnej kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex
i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego typu „Polar”.

XII. Postanowienia końcowe

64. Przełożeni kadetów są zobowiązani dbać o jednolite umundurowanie oraz wyposażenie kadetów bezpośrednio im podległych.

65. Przełożeni kadetów decydują o wyglądzie zewnętrznym swoich podwładnych (wg wytycznych określonych niniejszym regulaminem mundurowym) oraz ponoszą odpowiedzialność za uchybienia w tym względzie.

66. W czasie oficjalnych wystąpień w umundurowaniu, przełożeni kadetów są bezpośrednio odpowiedzialni za ich wygląd zewnętrzny tj. jednolity, schludny, właściwie dostosowany do warunków pogodowych.

67. W czasie bieżącej działalności przełożeni kadetów mają prawo regulować zasady umundurowania swoich podwładnych elastycznie – jednak zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

68. Zezwala się kadetom na użytkowanie starszych wzorów umundurowania polowego Wojska Polskiego np. mundurów polowych wz. 93, kurtek polowych z podpinką wz. 93, itp., ale tylko mundurów w kamuflażu wz. Pantera 93 oraz mundurów polowych, które utraciły walory reprezentacyjne np. mocno spranych, po naprawach krawieckich, o widocznych uszkodzeniach jednak spełniających wymogi BHP:

– podczas szkolenia na terenie obiektów szkoleniowych, strzelnicach, placach ćwiczeń, poligonach, torach przeszkód itp.,

– podczas obozów szkoleniowych, zawodów użyteczno-bojowych, sportowo-obronnych i obronnych na czas wykonywania zadań (konkurencji),

– podczas zabezpieczania prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy ludności poszkodowanej w sposób zorganizowany przez szkołę.

69. W przypadku nie dysponowania przez szkołę mundurami wz. 2010 i zestawami ubrania ochronnego dopuszcza się użytkowanie przez kadetów munduru polowego wz.93 i kurtki polowej wz. 93 do zakończenia okresu przejściowego.

70. Uczeń wielokrotnie i świadomie łamiący zapisy powyższego regulaminu po skierowaniu pisemnego wniosku przez bezpośredniego przełożonego zostaje pozbawiony prawa noszenia munduru przez dyrektora liceum na okres od 2 do 8 tygodni. Za zachowanie niegodne ucznia klasy mundurowej decyzją dyrektora uczeń może być trwale pozbawiony prawa do noszenia munduru.

71. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem mundurowym (dotyczące umundurowania) regulują zarządzenia właściwych przełożonych (dyrekcja placówki edukacyjnej), którzy ponoszą za nie bezpośrednią odpowiedzialność.

72. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Dotychczas obowiązujące zasady użytkowania umundurowania wojskowego przez kadetów klas wojskowych mają zastosowanie do zakończenia okresu przejściowego tj. do dnia 31.12.2020 roku.