Wyniki matur

Matura w roku szkolnym 2018/2019

100% zdawalność matur ze wszystkich przedmiotów w naszej szkole!

Wszyscy nasi tegoroczni abiturienci zdali egzaminy maturalne.
Wynik z matematyki wyniósł 62%.
Średni wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym to 60%, a na poziomie rozszerzonym 56%.
Język polski uczniowie zdali na poziomie 49%.

Matura w roku szkolnym 2017/2018

Kolejny egzamin maturalny za nami.

W tym roku zdawalność z języka polskiego i języka angielskiego wyniosła 100%, z matematyki – 88%.

Wynik z języka polskiego wyniósł  52,25% i był wyższy od średniego wyniku w województwie. Najwyższe wyniki w naszej szkole to: na poziomie podstawowym 91% i na poziomie rozszerzonym 85%.

Język angielski uczniowie zdali na poziomie 63,9%.

Matematykę uczniowie zdali na poziomie 49,33%.

Matura w roku szkolnym 2016/2017 za nami…

Jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU! (wysokie wyniki EWD)
Zdawalność 100% – język polski, język angielski
Zdawalność 90% – matematyka

Kolejny rok nasze liceum zyskało miano SZKOŁY SUKCESU z wyższą niż przeciętna efektywnością nauczania języka polskiego. XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w ogólnopolskim badaniu EWD prezentuje się powyżej średnich wyników egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w kraju, województwie i w powiecie.

Niewiele szkół w Lublinie może poszczycić się takim osiągnięciem!

Maturzyści bardzo dobrze zdali też egzamin z języka angielskiego – średnio 65,5 %.
Średni wynik z matematyki – 42 %.

Świetne wyniki matury w roku szkolnym 2015/2016
Nasi maturzyści bardzo dobrze poradzili sobie z tegorocznymi egzaminami, osiągając następujące średnie wyniki na poziomie podstawowym:
język polski – 65,1 % (powyżej średniej gminy, powiatu, województwa)
język angielski – 70,8 % (powyżej średniej województwa)
W obydwu przypadkach zdawalność wyniosła 100%!
Zdecydowanie powyżej średniej gminy, powiatu i województwa kształtuje się też wynik matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – 65 %.
Doskonałe wyniki z języka polskiego potwierdzają wskaźniki EWD, zgodnie z którymi jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU.
Średni wynik z matematyki wyniósł 39,7 %.

Rewelacyjne wyniki matur w roku szkolnym 2014/2015
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tegorocznych egzaminów maturalnych – z wszystkich przedmiotów powyżej średniej krajowej.
78,4 % – taki wynik (zdecydowanie wyższy od średniej miasta, województwa
i kraju) przy 100 % zdawalności uzyskali maturzyści XXVII Liceum Ogólnokształcącego z pisemnej matury z języka polskiego. Tym samym znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród lubelskich szkół średnich.
Bardzo dobrze nasi maturzyści zdali także pozostałe obowiązkowe przedmioty.
Wśród lubelskich szkół średnich zajęli:
5 miejsce z języka angielskiego (70,6%, zdawalność 100%)
10 miejsce z matematyki (43,5%, zdawalność 84%)
Serdecznie gratulujemy!
Absolwenci gimnazjów! Jeśli też chcecie świetnie przygotować się do matury
i cieszyć się z jej wyniku za 3 lata – rekrutacja do klas pierwszych trwa.

Kolejny egzamin maturalny w murach naszego liceum przechodzi  do historii, zwłaszcza że dotychczasowa formuła egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego ulegnie zmianie od 2015r.

Do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 14 abiturientów . Zdali WSZYSCY.

Średni wynik klasy – 52,35%.

Średni wynik w kraju – 51%, w województwie lubelskim 51%.

Egzamin sprawdzał stopień opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie                2 standardów, tj.: korzystanie z informacji (rozumienie czytanego tekstu) i tworzenie informacji (redagowanie własnego tekstu).

Nasi maturzyści osiągnęli wynik w I standardzie 59,71%, w II standardzie 45%.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 14 osób abiturientów. Zdali WSZYSCY.

Średni wynik klasy – 60,35%. Najwyższy wynik to 95%.

W roku 2014 matury z matematyki nie zdało 3 uczniów. Średni wynik szkoły jest podobny jak 50% szkół w Polsce. Najwyższy wynik to 70%.

W 2014 roku średnia z matury pisemnej z języka angielskiego wyniosła 57,6%. Wszyscy abiturienci, którzy wybrali język angielski egzamin maturalny zdali. Najwyższą średnią uzyskały dwie osoby i było to 96%.

Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawały dwie osoby. Średnia wyniosła 31,75 pkt., co stanowi 63,6%. Najniższy wynik to 38%, najwyższy 89%.

Ustny egzamin z języka angielskiego zdali wszyscy, którzy do niego przystąpili. Średnia z tej części wyniosła 68,9%.

Wyniki matury pozwoliły naszym uczniom kontynuować kształcenie na wybranych kierunkach w uczelniach naszego miasta.

Wyniki matur w roku szkolnym 2012/2013.
Egzamin dojrzałości trzeciego rocznika maturzystów naszego liceum za nami.
Wyniki tegorocznej matury, podobnie jak w ubiegłych latach, satysfakcjonują absolwentów i ich nauczycieli.
Do egzaminu maturalnego z 3 obowiązkowych przedmiotów nauczania, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 44 abiturientów.
Średni wynik egzaminu pisemnego z języka polskiego w naszej szkole wyniósł– 60%.
Jest on wyższy od wyniku szkoły z 2012r. o 3,7%. Jest także wyższy od średniego wyniku w kraju ( 55%), w OKE (56 %), w województwie (55%).
W części ustnej egzaminu z języka polskiego uczniowie uzyskali średni wynik 68%.`
Najwyższy wynik ( 100%pkt.) uzyskało 5 osób, 90% pkt. możliwych do uzyskania otrzymało 9 osób.
Wynika z tego, że 14 osób , co stanowi 1/3 zdających, uzyskało bardzo wysoki wynik- 93,5%pkt. możliwych do uzyskania.

Zdawalność matematyki w naszym liceum wyniosła 93%; średni wynik naszych absolwentów to 48%. Jedna uczennica uzyskała wynik 100%, a dziewięciu uczniów powyżej 70%.
Wysokie wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły naszym absolwentom zostać studentami wielu kierunków studiów na uczelniach w Lublinie i innych miastach.

Egzamin maturalny z j. angielskiego zdali wszyscy tegoroczni maturzyści. Cieszymy się, że wyniki poszczególnych egzaminów są wyższe niż w roku ubiegłym. Średni wynik procentowy z części pisemnej na poziomie podstawowym wyniósł 74 %, natomiast z egzaminu ustnego 69 %. Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wyniósł 64 %.

Wyniki matur w roku szkolnym 2011/2012

Egzamin dojrzałości drugiego rocznika maturzystów naszego liceum za nami. Wyniki matury satysfakcjonują uczniów  i ich nauczycieli.
Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej i ustnej zdali WSZYSCY. Średni procentowy wynik egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym wyniósł 56,3%, natomiast egzaminu ustnego – 72,5%. Szczególnie jesteśmy dumni z wyniku egzaminu z języka polskiego  na poziomie rozszerzonym. Średni wynik wyniósł 70,5%.

Egzamin maturalny z matematyki uczniowie zdali ze średnim wynikiem 50%, gdzie klasa matematyczno – informatyczna uzyskała średni wynik 65%, a klasy humanistyczne 35%.

Egzamin maturalny z języka angielskiego w części pisemnej zdali wszyscy maturzyści oprócz jednej osoby. Średni wynik procentowy z części pisemnej na poziomie podstawowym wyniósł 71,2 %, natomiast z egzaminu ustnego 62,7 %. Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wyniósł  53,6 %.

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdawał jeden maturzysta (egzamin pisemny 96 %, egzamin ustny 100 %). Obecnie jest już studentem filologii niemieckiej.

Uczniowie, którzy w rekrutacji na studia wykazali się wynikami od 65% do  90% zostali studentami psychologii, administracji, logopedii i dziennikarstwa. Na Politechnice Lubelskiej nasi absolwenci zostali studentami na takich kierunkach jak: budownictwo, informatyka, marketing i zarządzanie oraz budowa maszyn. Mamy studentów matematyki na UMCS i architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Wszyscy uczniowie studiują na wymarzonych kierunkach.

Wyniki matur w roku szkolnym 2010/2011

Egzamin dojrzałości pierwszego rocznika maturzystów naszego liceum to już historia. Za to historia napawająca optymizmem. Język polski i języka angielski zdało 100% zdających, z matematyki wynik ten wyniósł 95%.

Średni wynik procentowy z języka polskiego wynosi 59% punktów, który plasuje nasze liceum na VI miejscu wśród 22 publicznych liceów ogólnokształcących w Lublinie.
Tegoroczna matura z matematyki była trudniejsza niż w maju 2010 r. Zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte, wymagały dokładnej znajomości własności i sprawnych rachunków. Wykonanie większości zadań było bardzo pracochłonne. Matura z matematyki nie była egzaminem obowiązkowym przez blisko 20 lat, w maju został przeprowadzony egzamin po raz drugi po tak długiej przerwie. Matematyka ponadto nie jest „oczkiem w głowie” każdego maturzysty, dlatego jesteśmy dumni z osiągniętych wyników naszych uczniów.
Z egzaminu pisemnego z języka angielskiego średnia szkoły wynosiła 34 pkt. co stanowi 74%, najlepszy wynik to 49 pkt. (98%). Z egzaminu ustnego na poziomie podstawowym średnia szkoły wynosi 72%, z najlepszym wynikiem 20 pkt. (100%), a na poziomie rozszerzonym średni wynik wyniósł 74%, z najlepszym wynikiem 18 pkt. (90%).
Obowiązkowość, wiara we własne możliwości oraz rzetelna i systematyczna praca – jak widać – popłaca.
Gratulujemy osiągnięć naszym absolwentom, a tegorocznym maturzystom życzymy wyłącznie pomyślnych i satysfakcjonujących wyników.EDUKACJNA WARTOŚĆ DODANA W NASZYM LICEUM

Metoda EWD to nowy sposób badania postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Polega ona – ogólnie rzecz ujmując- na zestawieniu wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu). Wynik EWD jest obecnie bardzo ważnym kryterium oceny efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół wszystkich typów.

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA W NASZYM LICEUM ZA LATA 2010-2013

• język polski
Wskaźnik EWD za ostatnie 3 lata został opracowany przez zewnętrzne zespoły badawcze i opublikowany na stronie internetowej. Wynika z niego, że efektywność nauczania języka polskiego w naszym liceum jest bardzo satysfakcjonująca. Zarówno wynik egzaminu, jak i wskaźnik EWD są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i znacząco wyższe od średniej 50% szkół w Polsce.
Średni poziom umiejętności w obszarze języka polskiego lokuje się w przedziale 97 – 102, a wskaźnik efektywności mieści się w przedziale 2-7. Oznacza to, że statystycznie przeciętny maturzysta uzyskał więcej punktów egzaminacyjnych na skali standardowej, ile wynikało z osiągnięć polonistycznych, z którymi przyszedł on do szkoły.
Wyniki pozwalają także stwierdzić, że szkoła zyskała miano szkoły wspierającej i szkoły sukcesu oraz znajduje się w gronie szkół o wysokiej efektywności kształcenia.

• przedmioty matematyczne
Wykresy trzyletniego EWD dla szkoły wskazują, że efektywność nauczania przedmiotów matematycznych oraz matematyki jest na poziomie neutralnym. Zarówno wynik egzaminu, jak i wskaźnik EWD przyjmują wartości bliskie średniej krajowej. Średni poziom umiejętności w obszarze matematycznym lokuje się w przedziale wartości 84-89. Efektywność nauczania matematyki jest dobra biorąc pod uwagę wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Zarówno wynik egzaminu, jak i wskaźnik EWD znajduje się blisko średniej 50% szkół.

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ZA LATA 2010-2012

• przedmioty humanistyczne
Wykresy EWD dwuletniego dla szkoły wskazują, że efektywność nauczania przedmiotów humanistycznych jest zadowalająca. Zarówno wynik egzaminu, jak i wskaźnik EWD przyjmują wartości wyższe od średniej krajowej. Średni poziom umiejętności w obszarze humanistycznym lokuje się w przedziale wartości 92-99, wskaźnik efektywności nauczania mieści się w przedziale -2, 4.

• język polski
Efektywność nauczania języka polskiego jest bardzo satysfakcjonująca. Zarówno wynik egzaminu, jak i wskaźnik EWD są wyższe od średniej krajowej i znacząco wyższe od średniej 50% szkół w Polsce. Średni poziom umiejętności w obszarze języka polskiego lokuje się w przedziale 95 – 102, a wskaźnik efektywności mieści się w przedziale 0-6. Wyniki EWD z przedmiotów humanistycznych z 2 lat pozwalają umieścić nasze liceum wśród lubelskich szkół o wysokiej efektywności kształcenia.